Kiedy musisz złożyć PIT 38 ZG w Urzędzie Skarbowym?

Strona główna Artykuły Kiedy musisz złożyć PIT 38 ZG w Urzędzie Skarbowym?
a

PIT 38 – dla kogo?

Formularz PIT 38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody
lub straty kapitałowe z tytułu:

 • odpłatnego zbycia: papierów wartościowych,pochodnych instrumentów finansowych, pożyczonych
  papierów wartościowych;
 • uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut
  wirtualnych,
 • objęcia udziałów w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej
  postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W przypadku PIT 38 osiągane dochody kapitałowe, niezależnie od państwa, w którym zostały
osiągnięte, należy zsumować i następnie od podatku obliczonego od tej kwoty, trzeba odliczyć kwotę
podatku dochodowego zapłaconego za granicą. Należy jednak pamiętać, że odliczenie to jest
odliczeniem proporcjonalnym, co oznacza, że nie może być wyższe niż podatek przypadający na
dochody za granicą.

Kto powinien rozliczyć PIT 38 ZG?

Przychody kapitałowe uzyskane za granicą powinno się wykazać tylko w przypadku gdy pochodzą one
z kraju, z którym Polska nie posiada podpisanej umowy o podwójnym opodatkowaniu lub gdy jest
zastosowana metoda proporcjonalnego odliczenia (np. w: Norwegii, Holandii czy Austrii). Przychody
zagraniczne, które podlegają pod zastosowanie metody zwolnienia z progresją nie powinny być
wykazywane w PIT 38 ZG, ponieważ nie wpływają na podatek opłacany w Polsce.

O tym, czy złożenie deklaracji PIT 38 ZG jest konieczne decyduje również rezydencja podatkowa.
W przypadku gdy podatnik nie posiada rezydencji podatkowej w Polsce,a osiągał zagraniczne dochody
kapitałowe, jest on zwolniony z obowiązku złożenia deklaracji PIT.

Jak określić rezydencję podatkową?
Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polskim rezydentem
podatkowym jest osoba, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych
  (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


Co stanowi koszt zakupu w deklaracji PIT 38 ZG?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego, a także
wydatki pośrednie tj. prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych oraz koszty
związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku.

Koszty mogą zostać uwzględnione w formularzu PIT 38 nawet w przypadku, gdy w danym roku
podatkowym nie został uzyskany przychód ze zbycia waluty wirtualnej. Poniesione koszty muszą być
jednak udokumentowane.

Załącznik PIT/ZG

PIT/ZG – stanowi informację o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
w roku podatkowym.

Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody za granicą podlegające
opodatkowaniu w Polsce, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia podatku
zapłaconego za granicą. Co ważne, wszystkie dochody uzyskane za granicą, trzeba rozliczyć w Polsce.
Dochód z akcji zagranicznych również.
W tym załączniku podatnik wykazuje przychody jakie osiągnął za granicą oraz podatek, który zapłacił.
Konieczne jest aby dla każdego państwa, w którym uzyskano przychód, złożyć osobny załącznik.

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl